MÓN GỌI THÊM

LẬP XƯỞNG THÊM

Giá: 10,000 VNĐ

KIM CHI THÊM

Giá: 5,000 VNĐ

CƠM THÊM LỚN

Giá: 10,000 VNĐ

CƠM THÊM NHỎ

Giá: 5,000 VNĐ

TRỨNG ỐP LA THÊM

Giá: 7,000 VNĐ

MÓN GỌI THÊM