Thực đơn

KIM CHI THÊM

Giá: 5,000 VNĐ

CƠM THÊM LỚN

Giá: 10,000 VNĐ

CƠM THÊM NHỎ

Giá: 5,000 VNĐ

TRỨNG ỐP LA THÊM

Giá: 7,000 VNĐ

BIA TIGER

Giá: 17,000 VNĐ

STING

Giá: 12,000 VNĐ

RED BULL

Giá: 12,000 VNĐ

PEPSI

Giá: 12,000 VNĐ

COCA COCL

Giá: 12,000 VNĐ

NƯỚC SUỐI

Giá: 7,000 VNĐ

7 UP

Giá: 12,000 VNĐ

Thực đơn